Zrychlili jsme termín dodání. Objednávku odesíláme maximálně do 12 hodin.
Matrace doručíme po Praze již dnes!

Pravidla soutěže

Pravidla a podmínky soutěže „Zakup matrace a vyhraj dárky v hodnotě do 399 Kč“
(dále též jen jako “soutěž”)

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE:

Pořadatelem soutěže je společnost M.D. Omega Invest s.r.o., se sídlem Kolbenová 438/7, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 281 75 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 130673 (dále jen „pořadatel“).

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 01.08.2021 0.00 hod do 31. 08. 2021 23:59 hod na internetových stránkách https://www.eco-matrace.cz

 

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:  

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti na soutěži upravené v těchto pravidlech soutěže (dále jen „účastník“).

 

4. PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO SOUTĚŽE, VÝHRA A MECHANISMUS SOUTĚŽE:

Zákazník, který v době od 01.08.2021  do 31.08.2021 zakoupí v e-shopu  www.eco-matrace.cz matrace a splní všechny další podmínky účasti v soutěži uvedené níže v těchto pravidlech, se může zúčastnit soutěže o dárky v hodnotě do 399,- Kč.

 

 

Podmínky účasti v soutěži:

K účasti v soutěži je třeba podniknout následující kroky:

  1. Zakoupit některou z matrací v e-shopu www.eco-matrace.cz v období od 01.08.2021  do 31.08.2021

  2. Odpovědět na mail od Heureka.cz “ Ohodnoťte eco-matrace.cz na základě vašeho nákupu” do 11.09.2021

  3. Napsat recenze na zakoupený výrobek (matrace) a recenze na obchod

 

M.D. Omega Invest s.r.o. není povinna kontrolovat správnost a/nebo úplnost údajů uvedených účastníkem v objednávce. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. Do soutěže nebudou zejména zařazeni zákazníci které zrušili objednávku, či jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení zaslaných registrací a recenzí.

 

Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím zaslané recenze a/nebo její části společností M.D. Omega Invest s.r.o. v rámci její podnikatelské činnosti za účelem podpory prodeje a propagace výrobků zn. Ecomatrace, zejména s uveřejněním recenze a/nebo její části na webových stránkách či jiných komunikačních kanálech a v marketingových materiálech společnosti M.D. Omega Invest s.r.o.. Zaslané recenze však společnost M.D. Omega Invest s.r.o. není povinna použít.

 

 

Určení výherců:

Výherci budou vybráni dle níže uvedených kritérií, z nichž každé má stejnou váhu:

i. originalita napsané recenze;

ii. dodržování pravidel českého pravopisu a stylistiky textu;

iii. použití názvu zakoupeného výrobku v textu recenze;

 

Seznam výherců bude průběžně zveřejňován na výše uvedené internetové stránce soutěže. V případě výhry dárka účastníkem, bude dárek účastníkovi zaslán prostřednictvím kurýrní služby na doručovací adresu účastníka uvedenou v objednávce, a to do 10 dnů od zveřejnění jmen výherců.

Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto dárka peněžní či jakékoliv jiné plnění. Výherci nejsou oprávněni požadovat o výměnu dárku za jiný. 

Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázaný a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než je uvedeno v těchto pravidlech.

 

Zákazník se může zúčastnit soutěže s každým zakoupeným výrobkem.

 

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rámci této soutěže (dále jen „osobní údaje”) společností M.D. Omega Invest s.r.o.. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatelem může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav.

 

Zároveň svou účastí v soutěži účastník uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele nebo osobně na adrese sídla pořadatele.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.eco-matrace.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@eco-matrace.cz.